Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 

Ενώ η προμήθεια και η χρήση του εξεταστικού υλικού του ΕΔΕΠΠΕ μπορεί να γίνεται από κάθε δικαιούχο χρήστη χωρίς κανέναν ψυχομετρικό περιορισμό, όμως στις περιπτώσεις επίσημης επίκλησης προς «τρίτους» των διαγνωστικών δεδομένων του ΕΔΕΠΠΕ, ο χρήστης θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει το «Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΔΕΠΠΕ» και να του έχει χορηγηθεί η σχετική «Βεβαίωση» επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Το «Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΔΕΠΠΕ» αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον επίδοξο χρήστη του ΕΔΕΠΠΕ στα εξής:

α) Να εξοικειωθεί με το διαδικτυακό υλικό του ΕΔΕΠΠΕ, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η σωστή επιλογή και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων όσο και η πλήρης παρουσίαση των διαγνωστικών δεδομένων.

β) Να γνωρίσει τις βασικές αρχές και τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις τόσο για τη διαγνωστική ερμηνεία και αξιολόγηση των βαθμολογικών δεδομένων του ΕΔΕΠΠΕ όσο και για τον προγραμματισμό της εκάστοτε απαιτούμενης διορθωτικής – θεραπευτικής παρέμβασης.

γ) Να συνειδητοποιήσει τα επιστημονικά όριά του και να τηρεί πιστά τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν σε κάθε απόπειρα διαχείρισης ψυχολογικών διαγνωστικών δεδομένων.

Το «Πρόγραμμα του ΕΔΕΠΠΕ» διενεργείται από εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς φορείς και ειδικούς επιστήμονες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διενέργεια του προγράμματος δίνονται στο εικονίδιο «Ανακοινώσεις – Σχόλια».